close

Tuesday, 26 September 2017

MCBB Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden van Maduro & Curiel’s Bank (Bonaire) N.V. gevestigd op Bonaire, Caribisch Nederland.

In het verkeer tussen onze instelling enerzijds, hierna te noemen “de Bank”, en onze cliënten anderzijds, zijn zij onderworpen aan de volgende “Algemene Voorwaarden”.

Artikel 1: Werkingssfeer

Alle betrekkingen, ook toekomstige, tussen de Bank en de cliënt zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. Het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde geldt voor zover daarvan niet is afgeweken in bijzondere Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op door de Bank verleende specifieke diensten.

Artikel 2: Zorgplicht van de Bank

De Bank dient bij haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen. Zij zal daarbij naar beste vermogen met de belangen van de cliënt rekening houden, met dien verstande dat zij niet gehouden is gebruik te maken van haar bekende niet openbare informatie, waaronder koersgevoelige informatie.

Artikel 3: Toepassing bestaande voorschriften, gebruiken en reglementen

Bij alle handelingen, voortvloeiende uit haar betrekkingen tot cliënten, gedraagt de Bank zich naar de ten tijde en ter plaatse van die handelingen terzake bestaande voorschriften, gebruiken en reglementen.

Artikel 4: Handelings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid

De cliënt staat in voor zijn handelingsbevoegdheid ten aanzien van de gelden en alle andere waarden, welke te zijnen name bij de Bank berusten. De cliënt is tegenover de Bank aansprakelijk voor alle schade welke de Bank mocht lijden als gevolg van het niet of niet volledig bestaan van enige handelingsbevoegdheid. De cliënt vrijwaart de Bank voor alle gevolgen en alle aanspraken van derden terzake het niet of niet volledig bestaan van enige handelingsbevoegdheid. Aan de Bank dienen schriftelijk een of meer specimina te worden verstrekt van de handtekeningen van de cliënt en degene(n) die bevoegd is (zijn) om tezamen met, voor of namens de cliënt over de rekening of andere onder de Bank berustende waarden te beschikken en de cliënt in het verkeer met de Bank te vertegenwoordigen, met opgave van eventuele beperkingen in die bevoegdheden. De cliënt zal zich tegenover de Bank er niet op kunnen beroepen, dat de hem door de Bank ter hand gestelde of toegezonden handtekeningkaarten onjuist zijn ingevuld. De cliënt is, naast zijn lasthebber/gevolmachtigde, jegens de Bank aansprakelijk voor alle schade, die de Bank mocht lijden tengevolge van handelingen van degenen die hem jegens de Bank vertegenwoordigen.

Artikel 5: Wijzigingen in de bevoegdheid en vertegenwoordigingsbevoegdheid

Indien geen beperkingen als in artikel 4 bedoeld, zijn opgegeven of indien onjuiste beperkingen zijn opgegeven, zal, ook al mochten bedoelde beperkingen in statuten of reglementen of in algemene of bijzondere volmachten of in andere bescheiden bijzonderlijk zijn omschreven, ieder van de aan de Bank opgegeven handtekeningen de cliënt ten volle en voor elk bedrag binden. Wijzigingen in of intrekking van de bevoegdheid van de cliënt of van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover de Bank eerst van kracht zijn nadat de Bank daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. Tegenover de Bank kan geen beroep gedaan worden op inschrijvingen in het Handelsregister, Stichtingenregister, Huwelijksgoederenregister of in andere openbare registers, of op wijzigingen in die inschrijvingen, totdat de Bank daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. Uittredende vennoten (of bij ontbinding gewezen vennoten) blijven tegenover de Bank hoofdelijk aansprakelijk voor hetgeen de Bank van de cliënt al dan niet opeisbaar en al dan niet onder voorwaarde te vorderen heeft totdat de Bank van deze uittreding (ontbinding) schriftelijk in kennis is gesteld; ook daarna blijft de hoofdelijke aansprakelijkheid voortduren voor verbintenissen van de cliënt, aangegaan vóór kennisgeving aan de Bank van de uittreding of ontbinding.

Artikel 6: Geheimhouding

De Bank zal ten aanzien van een bij haar geopende rekening aan niemand verantwoording schuldig zijn, dan wel mededelingen doen, dan aan degene te wiens name de rekening is geopend, behoudens in de gevallen in de wet voorzien, met uitzondering van binnen de Bank en aan haar geaffilieerde ondernemingen gebruikelijke informatie uitwisseling en met uitzondering van meldingen aan een kredietregistratie instelling zoals onderstaand aangegeven. Indien bij de Bank ten laste van de cliënt op enig moment een ongeoorloofde debitstand ontstaat, ongeacht op welke wijze of onder welke vorm of benaming dan ook, en/of een achterstand ontstaat in betaling(en) op kredietfaciliteiten -onder welke vorm of benaming dan ook, daaronder begrepen doch niet beperkt tot leningen, hypothecaire leningen, creditcardfaciliteiten, rekening-courant kredietfaciliteiten of overbruggingsfaciliteiten- en deze debitstand c.q. achterstand of enige andere schuld aan de Bank, niet binnen de door de Bank gestelde termijn wordt aangezuiverd, heeft de Bank het recht naar eigen inzicht de cliënt aan te melden bij de kredietregistratie instelling Caribbean Credit Bureau of, naar het oordeel van de Bank, bij enig andere kredietregistratie instelling.

Artikel 7: Aansprakelijkheid gezamenlijke rekeningen

Met betrekking tot rekeningen, geopend ten name van twee of meer personen, zal, tenzij en voorzover met de Bank schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, al hetgeen een of meer van hen ten aanzien van die rekeningen verrichten voor allen verbindend zijn en zullen allen tegenover de Bank hoofdelijk en voor het geheel aansprakelijk zijn.

Artikel 8: Aansprakelijkheid vennoten/maten

Ingeval een rekening ten name van een vennootschap, geen naamloze vennootschap zijnde of ten name van een maatschap, is geopend, zal iedere vennoot/maat ten opzichte van de Bank, ook al mocht zijn bevoegdheid, respectievelijk zijn aansprakelijkheid, bij vennootschappelijk contract beperkt zijn, ten volle gerechtigd zijn over de rekening te beschikken, respectievelijk zullen alle vennoten/maten voor de handelingen van een of meer hunner met de Bank hoofdelijk en voor het geheel aansprakelijk zijn, en zal een eventuele beperking als vorenbedoeld niet tegenover de Bank gelden, tenzij en voorzover met de Bank schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid comité/groep van personen

Indien een rekening wordt geopend ten name van een comité of een andere groep van personen, zoals een vereniging, welke geen rechtspersoon is, zijn degenen die blijkens de handtekeningkaart over de rekening mogen beschikken, hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk. Zij kunnen zich met schriftelijk goedvinden van de Bank doen vervangen door anderen, maar blijven alsdan aansprakelijk voor de verplichtingen, die ten tijde van hun vervanging jegens de Bank mochten bestaan.

Artikel 10: Tenaamstelling rekeningen

De hoofden der rekeningen luiden overeenkomstig de wensen die de cliënt dienaangaande heeft kenbaar gemaakt, tenzij de Bank daartegen bezwaar heeft. De Bank is bevoegd, onder kennisgeving aan de cliënt diens rekening in verschillende rekeningen met door haar vast te stellen hoofden te splitsen, indien zij zulks wenselijk acht.

Artikel 11: Verrekeningsrecht/stornorecht

De Bank is steeds bevoegd om hetgeen zij, al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de cliënt te vorderen heeft, te verrekenen met al dan niet opeisbare tegenvorderingen van de cliënt op de Bank, ongeacht de valuta waarin die vorderingen luiden. Verrekening vindt plaats tegen de koers van de dag van verrekening. Indien echter de vordering van de Bank op de cliënt of de tegenvordering van de cliënt op de Bank nog niet opeisbaar is, zal de bank van haar verrekeningsbevoegdheid geen gebruik maken, tenzij op de tegenvordering van de cliënt beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of de cliënt zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. De Bank zal de cliënt zo mogelijk tevoren in kennis stellen van het gebruik maken van haar verrekeningsbevoegdheid. Onverminderd het vorenstaande geldt dat de Bank bevoegd en gerechtigd is om in geval van vergissingen, foutieve en/of onterechte boekingen zoals -doch niet beperkt tot- die betreffende onverschuldigde betaling, voormelde vergissingen en/of boekingen te corrigeren zonder dat de Bank voor die correctie de toestemming of medewerking van de cliënt behoeft.

Artikel 12: Koersverlies

Ten aanzien van rekeningen in vreemde valuta, die een debetsaldo vertonen, is een eventueel koersverlies voor rekening van de cliënt in dier voege, dat bij een daling van de door De Nederlandse Bank vastgestelde verkoopkoers van de betreffende valuta de Bank gemachtigd is op ieder door haar gewenst tijdstip de rekening van de cliënt te belasten met het koersverlies dat is ontstaan als gevolg van deze daling.

Artikel 13: Uitvoering opdrachten

De Bank staat in voor de juiste uitvoering binnen een redelijke termijn van correct gegeven opdrachten. Tekortkomingen in de uitvoering van dergelijke opdrachten verplichten de Bank om aan de cliënt de daardoor geleden schade te vergoeden, zulks tot een maximum van tweehonderdtachtig dollar per opdracht, onverminderd het bepaalde in de tweede alinea van artikel 33 en onverminderd de verplichting van de Bank om, behoudens andersluidende afspraken, er zorg voor te dragen dat die opdrachten alsnog juist en zonder verdere kosten worden uitgevoerd. De Bank zal op vorenbedoeld maximum van tweehonderdtachtig dollar geen beroep doen, indien de redelijkheid en billijkheid in een concreet geval meebrengen dat dit beroep buiten toepassing dient te blijven. Wenst de cliënt dat opdrachten tegen of op een bepaalde datum worden uitgevoerd, dan dient een dergelijke uitvoering uitdrukkelijk met de Bank te worden overeengekomen. Het hiervoor bepaalde doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de Bank om opdrachten niet uit te voeren indien de stand van de rekening die uitvoering niet toelaat of indien die uitvoering wordt belemmerd door beslaglegging ten laste van de cliënt of andere vergelijkbare omstandigheden.

Artikel 14: gebruik communicatiemiddelen

Het risico van misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van opdrachten en mededelingen bij het gebruik van post, telefoon, telegraaf, telex, fax of welk communicatiemiddel ook in het verkeer tussen cliënten en de Bank en tussen de Bank en derden voor zover betrekking hebbende op de relatie met de cliënt, is voor de cliënt. Onverminderd het voorgaande behoudt de Bank zich het recht voor door haar ontvangen opdrachten welke haar onduidelijk voorkomen, niet uit te voeren alvorens zij daarvan een bevestiging dan wel verduidelijking heeft ontvangen. Alle zendingen aan of door de Bank van of aan de cliënt of derden ten behoeve van de cliënt geschieden voor rekening en risico van de cliënt. De Bank is vrij in de keuze van het door haar te gebruiken communicatiemiddel doch zal daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

Artikel 15: Inschakeling van derden

De Bank is bevoegd bij de uitvoering van opdrachten van de cliënt voor diens rekening en risico gebruik te maken van de bemiddeling van derden en zij is tevens bevoegd effecten en andere waarden van de cliënt ten name van de Bank ten behoeve van de cliënt onder een derde te doen berusten. De Bank is voorts bevoegd deze derden dekking te verschaffen voor rekening en risico van de cliënt. De Bank zal bij de keuze van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.Tenzij de Bank bij haar keuze kennelijk onzorgvuldig heeft gehandeld, is zij niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden. Indien de cliënt in dat geval schade heeft geleden, zal de Bank hem in ieder geval zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij zijn pogingen deze schade ongedaan te maken.

Artikel 16: Administratie effecten

Effecten(orders) worden door de Bank doorlopend genoteerd gehouden, behoudens andersluidende instructies. Voordat de Bank een order in aandelenopties kan uitvoeren, dient de cliënt eerst een optieovereenkomst getekend te hebben. Effecten en andere waarden van de cliënt, die ten name van de Bank ten behoeve van de cliënt onder derden berusten, verblijven daar voor rekening en risico van de cliënt. De Bank is te allen tijde gerechtigd om ter voldoening aan haar verplichting tot afgifte van deze waarden aan de cliënt te volstaan met aan de derde opdracht te geven die waarden ter beschikking van de cliënt te stellen, of haar desbetreffende rechten jegens de derde aan de cliënt over te dragen. De ten behoeve van de cliënt bij derden ten name van de Bank gedeponeerde effecten en andere waarden maken deel uit van de in totaal op de algemene rekening der Bank bij die derden gedeponeerde waarden; de cliënt deelt naar evenredigheid en fondsgewijs in alle daaraan verbonden risico’s.

Artikel 17: Gebreken van effecten

De Bank is niet aansprakelijk voor de gebreken van waardepapieren, die zij voor de cliënt onder zich heeft of zal krijgen of voor de juistheid van het daarin vermelde.

Artikel 18: Nummerverantwoording effecten

De effecten van de cliënt die door de Bank ingevolge het bepaalde in deze algemene voorwaarden aan derden in bewaring zijn gegeven, maken deel uit van de in totaal in een der algemene effectendepots ten name van de Bank bij die derden gedeponeerde effecten. De Bank is niet verplicht de nummers van die effecten voor elke cliënt afzonderlijk te doen vaststaan met uitzondering van effecten waarbij aan bepaalde nummers speciale rechten verbonden zijn of kunnen zijn. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat zulks wel zal geschieden, verantwoordt de Bank aan cliënten geen nummers van effecten, met uitzondering van die welke kunnen uitloten.

Artikel 19: Administratie van effectendepots

De Bank belast zich met betrekking tot aan haar daartoe door cliënt toevertrouwde effecten met de tot de administratie van het effectendepot van de cliënt behorende werkzaamheden. Tot die werkzaamheden behoren onder andere het innen van rente, aflossingen en dividenden, het uitoefenen of te gelde maken van claimrechten, het verkrijgen van nieuwe coupon- of dividendbladen, het verrichten van conversie handelingen en het deponeren van effecten voor vergaderingen. Indien effecten van de cliënt door de Bank ingevolge het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden aan derden in bewaring zijn gegeven, zijn die derden belast met de aan de administratie van die effecten verbonden werkzaamheden, onverminderd de verplichting van de Bank om de bedragen die zij van die derden terzake van rente, aflossing, dividend of uit anderen hoofde ten behoeve van de cliënt ontvangt, aan de cliënt af te dragen.

Artikel 20: Bevoegdheid Bank bij aan- en verkoop effecten e.d.

De Bank is bevoegd alle opdrachten tot aan- en verkoop van vreemde waarden, effecten, coupons en handelspapier, alsmede tot uitzetting of opneming van gelden tegen onderpand van effecten uit te voeren te harer keuze, met zichzelf of met derden als wederpartij.

Artikel 21: Creditering onder voorbehoud

Elke creditering geschiedt onder het voorbehoud dat, indien de Bank daartegen van of voor de cliënt enigerlei tegenwaarde moet ontvangen, deze tijdig en behoorlijk in haar bezit komt, bij gebreke waarvan de Bank bevoegd is tot gehele of gedeeltelijke ongedaanmaking van deze creditering over te gaan. De Bank is ook bevoegd zekerheid te vragen voor onder voorbehoud gecrediteerde bedragen of een deel van het creditsaldo op de rekening daarvoor te blokkeren. Indien de cliënt op een dollarrekening is gecrediteerd terzake van papier in vreemde valuta dat onbetaald blijft, is de Bank bovendien bevoegd de cliënt wederom op een dollarrekening te debiteren en wel voor de tegenwaarde van deze vreemde valuta naar de op dat ogenblik in het openbaar lichaam Bonaire geldende verkoopkoers, onverminderd de bevoegdheid van de Bank om van haar regresrecht gebruik te maken.

Artikel 22: Formulierengebruik

De Bank kan vorderen dat de cliënt voor alle handelingen met haar door haar vastgestelde of door haar goedgekeurde formulieren, informatiedragers en andere communicatiemiddelen gebruikt, overeenkomstig de daarvoor door de Bank gegeven aanwijzingen. Formulieren dienen door de cliënt volledig te worden ingevuld. Andere door de Bank goedgekeurde informatiedragers of communicatiemiddelen moet de cliënt overeenkomstig de aanwijzingen van de Bank gebruiken. De Bank is bevoegd om opdrachten niet uit te voeren indien bij het geven van die opdrachten geen gebruik is gemaakt van door de Bank vastgestelde of goedgekeurde formulieren of van andere door de Bank goedgekeurde informatiedragers of communicatiemiddelen. De Bank kan verlangen dat mededelingen in een bepaalde vorm worden gedaan. De cliënt dient de hem door de Bank ter hand gestelde of toegezonden formulieren zorgvuldig te bewaren; hij is verplicht terstond nadat verlies of ontvreemding van een of meer dezer formulieren of enige andere onregelmatigheid te zijner kennis komt, daarvan aan de Bank schriftelijk mededeling te doen. Tot het moment waarop de Bank deze mededeling ontvangt, zijn de gevolgen van het gebruik van die formulieren, informatiedragers of andere communicatiemiddelen voor rekening en risico van de cliënt, tenzij de cliënt aantoont dat de Bank schuld te verwijten is. Na ontvangst van een dergelijke mededeling zal de Bank trachten zoveel mogelijk benadeling van de cliënt te voorkomen. De Bank aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van opdrachten op grond van een verloren of ontvreemd en/of onrechtmatig gebruikt, vervalst of valselijk opgemaakt formulier. De cliënt is gehouden om, indien de relatie eindigt, de ongebruikte formulieren zo spoedig mogelijk aan de Bank terug te geven.

Artikel 23: Uitvoeringsinstructies

The client shall see to it that the orders, statements and communications to the Bank shall be clear and shall contain the correct data. Transfer orders shall be executed by the Bank based on the account number stated by the client, and the Bank shall not be bound to verify the accuracy of the data stated in the order.

Artikel 24: Kosten/Rente

De kosten van rechtsbijstand waaronder mede begrepen de niet geliquideerde kosten die de Bank redelijkerwijs heeft moeten maken terzake een geschil tussen de cliënt en de Bank, komen voor rekening van de cliënt. De kosten die de Bank in en buiten rechte moet maken indien de Bank wordt betrokken in procedures of geschillen tussen de cliënt en een derde, komen voor rekening van de cliënt. Onverminderd het hiervoor bepaalde, komen alle andere kosten zoals, maar niet beperkt tot, porto-, zegel-, telegram-, telefoon-, telex-, fax- en vertegenwoordigingskosten, buitengerechtelijke incassokosten, alsmede kosten van door de Bank en mede ingeval van (voorgenomen) uitwinning noodzakelijk geachte taxaties die voor de Bank uit de relatie met de cliënt voortvloeien, binnen de grenzen van de redelijkheid voor rekening van de cliënt. Deze kosten, alsook de door de cliënt aan de Bank verschuldigde rentebedragen, zullen door de Bank op haar conveniërende tijdstippen aan de cliënt in rekening worden gebracht. Het percentage van de door de cliënt verschuldigde, respectievelijk aan hem te vergoeden, interest wordt door de Bank vastgesteld en kan door haar van tijd tot tijd worden gewijzigd. Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden of kredietovereenkomst(en) bepaalde, is de cliënt aan de Bank een vertragingsvergoeding verschuldigd, indien de cliënt zijn aflossingen niet op de overeengekomen vervaldag betaalt. De hoogte van deze vertragingsvergoeding en het tijdstip waarop die in rekening wordt gebracht, worden door de Bank vastgesteld en kunnen door haar van tijd tot tijd worden gewijzigd.

Artikel 25: Provisies en vergoedingen

De Bank is bevoegd om terzake van haar dienstverlening de bij haar gebruikelijke provisies en vergoedingen aan de cliënt in rekening te brengen. De Bank draagt er zorg voor dat informatie hierover in ieder geval op haar kantoren verkrijgbaar is.

Artikel 26: Bewijskracht bankadministratie

Ten aanzien van hetgeen de cliënt te eniger tijd aan de Bank verschuldigd is of van haar te vorderen heeft strekt de boekhouding van de Bank, gelijk deze blijkt uit een door haar getekend uittreksel uit haar boeken, tot volledig bewijs, behoudens door de cliënt geleverd tegenbewijs.

Artikel 27: Controle en goedkeuring bankbescheiden

De cliënt is verplicht de hem door de Bank toegezonden rekeningafschriften, saldo opgaven fondsenstaten, nota’s, opgaven van wijzigingen in fondsen en andere waarden, of andere opgaven van de Bank, terstond na ontvangst te controleren. Voorts dient de cliënt te controleren of door of namens hem gegeven opdrachten door de Bank juist en volledig zijn uitgevoerd. Bij het constateren van een vergissing, onjuistheid of onvolledigheid, is de cliënt verplicht de Bank onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen en aan herstel van de gemaakte vergissing mede te werken. Indien betwisting van een opgave door de cliënt niet heeft plaats gevonden binnen twaalf maanden nadat de opgave redelijkerwijze geacht kan worden door hem te zijn ontvangen, geldt zij als door hem goedgekeurd, en kan derhalve de cliënt de Bank niet meer aansprakelijk houden voor de gevolgen van onjuiste boekingen. Indien in dergelijke stukken rekenfouten voorkomen, is de Bank bevoegd en verplicht die rekenfouten te herstellen, ook nadat genoemde termijn van twaalf maanden is verstreken.

Artikel 28: Adresopgave door de cliënt

De cliënt is verplicht aan de Bank schriftelijk opgave te doen van het adres waaraan alle voor hem bestemde stukken kunnen worden gericht. Dit adres blijft tegenover de Bank van kracht zolang de Bank van de cliënt géén schriftelijke opgave van een ander adres heeft ontvangen. Alle door de Bank aan dit adres gerichte stukken worden geacht door de cliënt te zijn ontvangen. Wijzigingen in het adres moeten onverwijld schriftelijk aan de Bank worden opgegeven.

Artikel 29: Fiduciaire eigendomsoverdracht tot zekerheid

Van alle zaken, effecten en waardepapieren die de Bank of een derde voor haar, uit welken hoofde ook, van of voor de cliënt onder zich heeft of krijgt, of aan hem verschuldigd is of wordt, inclusief alle vorderingen die de cliënt uit welken hoofde ook op de Bank heeft of krijgt, verkrijgt de Bank een fiduciair eigendomsrecht tot zekerheid voor hetgeen zij, uit welken hoofde ook, opeisbaar of onder voorwaarde van de cliënt te vorderen heeft of zal hebben. Hiervan zijn slechts uitgezonderd die effecten, die bij de Bank worden gedeponeerd uitsluitend voor speciale doeleinden, zoals conversie, afstempeling, overschrijving, verwisseling, in ontvangstneming van dividend, rente, couponbladen of dividendbewijzen. Het hiervoor bedoelde fiduciaire eigendomsrecht van de Bank komt tot stand telkens op het moment waarop de Bank of een derde voor haar die zaken, effecten en waardepapieren onder zich krijgt respectievelijk op het moment waarop die vorderingen ontstaan. De Bank is niet bevoegd tot uitwinning van de in zekerheidseigendom aan haar overgedragen zaken, effecten en waardepapieren over te gaan tenzij zij een opeisbare vordering op de cliënt heeft. Voorts zal de Bank niet tot uitwinning overgaan alvorens de cliënt in verzuim is. Indien de cliënt over een deel van de door hem in zekerheidseigendom overgedragen zaken, effecten en waardepa-pieren wenst te beschikken, is de Bank verplicht dat deel van die zaken, effecten en waardepapieren aan de cliënt terug over te dragen, op voorwaarde dat hetgeen voor de Bank resteert voldoende dekking biedt voor hetgeen de Bank van de cliënt te vorderen heeft of zal hebben.

Artikel 30: Onmiddellijke opeisbaarheid en zekerheidsstelling

Al hetgeen de cliënt aan de Bank verschuldigd is, uit welken hoofde ook, zal tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dan wel enige wetsbepaling inachtneming van een termijn voorschrijft te allen tijde terstond opeisbaar zijn. Evenzeer zal elk krediet onmiddellijk opeisbaar worden, ook al is een aflossings of opzeggingstermijn overeengekomen dan wel een bepaalde vervaldatum gesteld,

a.

indien de voorwaarden waaronder het krediet verleend is, door de cliënt niet worden nageleefd;

b.

indien de cliënt in staat van faillissement verklaard wordt, surséance van betaling aanvraagt, of indien beslag gelegd wordt op goederen of gelden en/of kredietruimte, al dan niet in rekening-courant, van de cliënt;

c.

indien de cliënt een rechtspersoon of een vennootschap niet zijnde een rechtspersoon of maatschap is, in geval van liquidatie of ontbinding, en indien de cliënt een natuurlijke persoon is, bij diens overlijden of onder curatele stelling;

d.

indien een der onder b en c vermelde omstandigheden zich voordoet met betrekking tot een borg van de cliënt of met betrekking tot degene die zich als hoofdelijk medeschuldenaar voor de schulden van de cliënt heeft verbonden;

e.

indien blijkt, dat de cliënt de Bank onjuiste gegevens heeft verstrekt ter verkrijging of verlenging van krediet.
In de hiervoor onder a tot en met e genoemde gevallen is cliënt terstond in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. De cliënt is verplicht op eerste aanvraag gevolg te geven aan de vordering van de Bank tot voldoening van het verschuldigde, geheel of gedeeltelijk, al naar gelang de Bank zulks vordert. De cliënt is voorts gehouden op eerste aanvraag van de Bank in de door haar gewenste vorm en omvang zekerheid te stellen of gestelde zekerheden die onvoldoende zijn geworden aan te vullen of te vervangen. De omvang van de gevraagde zekerheid dient in redelijke verhouding te staan tot het bedrag dat nodig is om de desbetreffende verplichtingen van de cliënt te voldoen. Indien door de cliënt aan deze aanvraag geen gevolg wordt gegeven, alsmede indien de cliënt in enig ander opzicht niet aan zijn verplichtingen jegens de Bank uit welken hoofde ook voldoet, is de Bank zonder ingebrekestelling gerechtigd naar haar keuze alle zekerheden of een gedeelte daarvan te realiseren op het tijdstip en op de wijze die haar wenselijk voorkomen, teneinde uit de opbrengst het aan de Bank verschuldigde met rente en kosten te verhalen.

Artikel 31: Opzegging van de relatie

Zowel de cliënt als de Bank zijn te allen tijde bevoegd schriftelijk de relatie op te zeggen; termijnen zullen hierbij niet in acht behoeven te worden genomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dan wel de aard van de transactie medebrengt dat zulks wel geschiedt. Indien de bank de relatie opzegt, zal zij de cliënt desgevraagd de reden van die opzegging meedelen. De relatie wordt alsdan zo spoedig mogelijk afgewikkeld; tijdens deze afwikkeling blijven de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. De artikelen 34 en 35 van deze Algemene Voorwaarden zullen ook na de beëindiging van de relatie van kracht blijven.

Artikel 32: Overlijden van cliënt

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Bank bij overlijden van de cliënt gerechtigd het saldo van diens rekening, zomede hetgeen de Bank verder voor die cliënt onder zich mocht hebben, met bevrijdende werking af te dragen aan degene of diegenen die in een door een Notaris in de gebruikelijke vorm afgegeven verklaring van erfrecht worden genoemd als erfgenaam of erfgenamen dan wel als executeur testamentair met de macht van inbezitneming.

Artikel 33: Aansprakelijkheid van de Bank

De Bank is aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van een verplichting jegens de cliënt te wijten is aan haar schuld of krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde. Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet, is de Bank in ieder geval niet aansprakelijk indien een tekortkoming van de Bank het gevolg is van:
• internationale conflicten
• gewelddadige of gewapende acties, danwel ernstige bedreiging met zulke acties;
• maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid;
• maatregelen van een toezichthoudende instantie;
• boycotacties;
• arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel;
• capaciteitsproblemen met en/of storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van de Bank of van derden. Indien zich een omstandigheid als bedoeld in de vorige alinea voordoet, zal de Bank ten einde daaruit voor de cliënt voortvloeiende nadelige gevolgen te beperken - die maatregelen treffen die in redelijkheid van haar gevergd kunnen worden.

Artikel 34: Toepasselijk recht

Op de betrekkingen tussen de cliënt en de Bank is het recht van de BES eilanden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 35: Bevoegde rechter bij geschillen

Geschillen tussen de cliënt en de Bank worden berecht door de naar het recht van de BES eilanden bevoegde rechter, tenzij de Bank als eisende partij de voorkeur mocht geven aan de voor de cliënt in aanmerking komende buitenlandse rechter.

Artikel 36: Afwijking van de Algemene Voorwaarden

Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

Artikel 37: Wijzigingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden

De tekst van deze Algemene Voorwaarden en van de wijzigingen die de Bank daarin mocht aanbrengen ligt te allen tijde ter inzage bij de kantoren van de Bank. Voorts is de Bank steeds bereid de cliënt op diens aanvrage een exemplaar van de geldende tekst toe te zenden. Wijzigingen die de Bank in deze voorwaarden mocht aanbrengen worden geacht door de cliënt te zijn aanvaard, tenzij hij binnen vier weken nadat de wijzigingen redelijkerwijs te zijner kennis kunnen zijn gekomen, zijn bezwaren daartegen aan de Bank heeft kenbaar gemaakt. Teneinde de cliënt van deze wijzigingen en aanvullingen in kennis te stellen zullen deze in voorkomende gevallen aan de cliënt worden toegezonden, alsook bij de kantoren van de Bank ter inzage worden gelegd. Wijzigingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zullen de cliënt in elk geval verbinden een maand nadat zij door de Bank bij de Griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg van Bonaire en/of de Kamer van Koophandel en Nijverheid op Bonaire zijn gedeponeerd.

Artikel 38: Inwerkingtreding

Deze (herziene) Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van de datum van deponering daarvan ter Griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg Bonaire.

General Conditions
Algemene Voorwaarden